souhlasím Tento eshop používá pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu soubory cookie. Více informací

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GOATCUP

GoatCup s.r.o.
Dvořákova 22
438 01 Žatec
IČO: 06002358 
DIČ: CZ06002358 (zatím neplátce DPH)

Web: www.goatcup.cz
E-mail: info@goatcup.cz

Zákaznická linka: +420 606 664 442 

Zapsané na ŽÚ v Žatci pod č.j. MUZAZU/484/2017/1 spisová zn. MUZAZU/484/2017 (dále také jen „prodávající, nebo GoatCup“).


I. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.goatcup.cz/.eu (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 

II. Kupní smlouva

Kupní smlouva, jejíž součástí jsou i tyto všeobecné obchodní podmínky, vzniká doručením kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu.  Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce. 

III. Dodací podmínky

Dodávka se provádí pouze v rámci zemí EU. Zboží je dodáváno prostřednictvím distribuční společnosti TNT Express Wordwide, spol. s r.o. (dále TNT FedEx) a TOPTRANS EU a.s. (dále Toptrans) 

Cena za přepravní náklady objednaného zboží v e-shopu, kterou je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, činí u

Malé zásilky -TNT FedEx 169 Kč vč DPH, dobírka není podporována.
Velké zásilky - Toptrans cena bude stanovena dle váhy, dobírka +50 Kč bez DPH. 

Upozornění: Skutečné náklady na dobírku a přepravní náklady jsou touto částkou pokryty pouze zčásti, zbytek doplácí prodávající.

Prodávající nebude kupujícímu účtovat cenu za dodání zboží v případě akčních nabídek "doprava zdarma". Při velkoobchodních odběrech se dopravné stanovuje individuálně a po předběžné dohodě. Ve výjimečných případech můžeme za dodání zboží účtovat vyšší poplatek, s jehož výší je zákazník seznámen před odesláním objednávky. Poplatek je odpovídajícím způsobem vykázán. Pokud by z technických nebo logistických důvodů zaslání probíhalo v několika etapách, účtujeme podíl na nákladech na zaslání jen jednou.

IV. Kupní cena a platební podmínky

Ceny zboží v rámci e-shopu jsou uvedeny jako ceny konečné (tj. včetně všech případných daní a poplatků), ke kterým je připočtena již pouze cena za dodání zboží, pokud bude účtována dle předchozího článku. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:

a) bankovním převodem předem - při platbě bankovním převodem předem je zboží odesláno po připsání peněz na účet GoatCup. Číslo účtu GoatCup sdělí prodávající kupujícímu e-mailem po odeslání objednávky kupujícím.

b) dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti, nebo pl. kartou při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.

c) kreditní kartou - při platbě kreditní kartou probíhá zúčtování (stržení příslušné částky z účtu zákazníka) po odeslání zboží -  není momentálně umožněno.

d) u velkoobchodních zákazníků může být po dohodě individuálně využita možnost platby fakturou s pozdější splatností.

V. Právo na odstoupení

Od smlouvy s GoatCup Vám nabízí možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dnu, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) získáte do fyzického držení poslední položku nebo část. Své rozhodnutí odstoupit od smlouvy nám prosím oznamte, a to prostřednictvím zákaznické linky na tel: +420 606 664 442 nebo na email: info@goatcup.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Důsledky odstoupení od smlouvy Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám zašlete zboží zpět před uplynutím lhůty 14 dnů ode dne, kdy jste získali do fyzického držení poslední položku nebo část, a to na adresu:

GoatCup, Dvořákova 22, 438 01 Žatec

Při vrácení zboží bez udání důvodu musí zákazník předložit doklad o koupi – fakturu, nebo jinak prokázat zakoupení zboží u prodávajícího. Za zboží zakoupené bezhotovostně (bankovním převodem, kr. kartou) nelze vracet peníze v hotovosti.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak.

Po zaslání zboží zpět bude částka připsána k dobru Vaší platební karty. V případě, že zboží bylo placeno na dobírku, kupující bere na vědomí a souhlasí, že mu tyto prostředky budou zaslány na jeho bankovní účet. Sdělte nám proto prosím číslo bankovního účtu a kód banky, abychom Vám mohli vrátit peníze převodem na Váš bankovní účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Z podstaty prodávaného sortimentu, však nelze tento postup nárokovat.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo, prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Právo na odstoupení od smlouvy se netýká již použitého sortimentu určeného pro stolování a to z hygienických důvodů. V případě nejasností je možné kontaktovat zákaznickou linku na telefonním čísle +420 606 664 442.
Vrácení zboží prostřednictvím přepravních společností.

V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady na dopravu vraceného zboží zpět prodávajícímu. Kupující si též může domluvit vyzvednutí a odvoz zásilky, a to u společnosti TNT FedEx prostřednictvím GoatCup s.r.o. na adrese https://https://www.goatcup.cz/napiste-nam

VI. Odpovědnost za vady, reklamace, záruka  

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu především za to, že v době převzetí:

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl, nebo ji sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. Nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení výrobku nemůže být reklamováno jako vada výrobku.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese Dvořákova 22, 438 01 Žatec po předběžné telefonické dohodě na tel. +420 606 66 44 22. Objemné zásilky zakoupené na www.goatcup.cz (větší množství zboží) je možné zaslat k reklamaci prostřednictvím přepravní společnosti DPD, nebo osobně dovézt na adresu prodávajícího.

V případě reklamace doplňkového sortimentu může být v návodu uveden jiný podnikatel, určený k opravě, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

Výrobky technické povahy, na které se vztahuje záruční lhůta, může zákazník zaslat sám na opravu do servisního centra uvedeného v manuálu k výrobku.

Informace, jak zaslat výrobek do servisního centra, poskytne prodávající na zákaznické lince +420 606 664 442. Náklady vynaložené na doručení výrobku do servisního centra (poštovné), budou kupujícímu, v případě prokázání vady, vráceny na základě předložení dokladu o zaplacení. Pro detailní informace týkající se reklamačního procesu je možné kontaktovat zákaznickou linku na telefonu +420 606 664 442.

VII. Součinnost zákazníka 

Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost GoatCup je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace.  Zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace. 

VIII. Lhůta pro vyřízení reklamace

Po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodne pověřený zaměstnanec o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, nebo v této lhůtě kupujícímu oznámí, že je k rozhodnutí nutné odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta delší lhůta. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.  Při uplatnění práva z vadného plnění musí prodejce (nebo servis) vystavit kupujícímu potvrzení, kde uvede datum přijetí reklamace, její obsah a především požadovaný způsob vyřízení ze strany kupujícího. 

IX. Pozáruční opravy

Opravy, na které se již nevztahuje lhůta pro uplatnění práva z vad ani záruka, může zákazník nechat
provést na vlastní náklady v servisním centru (netýká se porcelánových výrobků). Informace o pozáruční opravě ke konkrétnímu výrobku poskytne prodávající na lince +420 606 664 442.

X. Ostatní ustanovení 

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, a Zákona o ochraně spotřebitele. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č.  101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.  Kupující výslovně souhlasí s poskytnutím všech osobních údajů třetím osobám zajišťujícím pro prodávajícího přepravu a dodání zásilky kupujícímu a to v rozsahu nutném pro doručení či snadnější doručení zásilky. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 1.11. 2016.

GoatCup s.r.o., Dvořákova 22, 438 01 Žatec, Česká republika, IČO: 06002358, DIČ: CZ06002358, č. účtu: účtu: 115-4347320247/0100 Komerční banka a.s., IBAN: CZ8701000001154347320247

Web: www.goatcup.cz
E-mail: info@goatcup.cz

Zákaznická linka: +420 606 664 442

Zapsané na ŽÚ v Žatci pod č.j. MUZAZU/484/2017/1 spisová zn. MUZAZU/484/2017.


Žádné produkty

To be determined Doprava
0 Kč Daň
0 Kč Celkem

Ceny včetně DPH

Objednávka